THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ xưởng: Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
Cửa hàng 1: Hương Trầm, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Cửa hàng 2: Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
Cửa Hàng 3: Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 0972.690.898 – 0963.059.962